12-12-05

Begroting 2006: de eindspurt is (voorzichtig) ingezet

Vanavond bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2006. De begroting is het financiële plan voor het jaar dat komt. In 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, het eindexamen voor de leidende coalitie. Dat is te merken aan de geplande uitgaven en inkomsten. Toch houdt men een slag om de arm.

De begroting 2006 van stad Kortrijk bevat voor 103.849.465 euro uitgaven en 103.297.006 euro inkomsten. Dat is bijna 1400 euro per Kortrijkzaan. Daarnaast worden voor 48.224.959 euro investeringen goedgekeurd (bijna 650 euro per inwoner!).
 

Uitgaven


In de 'gewone' begroting zijn er bij de uitgaven geen spectaculaire wijzigingen te bespeuren. Dat is een positieve vaststelling, denk ik. De stadsorganisatie is een goed geoliede machine die op kruissnelheid is gebracht. Het getuigt van zuinigheid dat de uitgaven nauwelijks stijgen. Vermeldenswaard is dat de dienst Burgerzaken nieuwe software krijgt en dat er een 'rastermanager' wordt aangeworven. De man of de vrouw moet de vele contacten van de stad met de buitenwereld in het oog houden en begeleiden. 38,2% van de stadsuitgaven gaat naar personeel. Voor een dienstverlenende organisatie zoals de stad is dat normaal.

 

Wat uitleg verdient de dotatie van de stad aan de Politiezone VLAS. De dotatie stijgt lichtjes, rekening houdend met de baremieke verhogingen en de indexering van de wedden. Maar eigenlijk is dat nog altijd een dotatie op de tast. Zonder te weten hoe het zit, betalen wij de politie onafgebroken sinds 2001 ongeveer hetzelfde bedrag (11 miljoen euro) dat toen een ruwe raming was de verwachte werkingskosten. Wij hebben er het gissen naar of die raming al die jaren beantwoordde aan de reële uitgaven. In Kortrijk wordt door bepaalde politici altijd beweerd dat de politiehervoming de stad veel geld gekost heeft. Hoe dat zit, kunnen wij pas weten als we de afrekening krijgen van de periode van 2001 tot nu. Die afrekening blijft uit. Uit andere centrumsteden hoor ik echo’s dat de politiehervorming alles wel beschouwd niet zo duur is geweest als gevreesd. In de stad Sint-Niklaas geeft men ruiterlijk toe dat men eraan verdiend heeft. Ik wil hierover zo vlug mogelijk klaarheid wat Kortrijk betreft.

 

Belastingen

 

Over de ontvangsten van de stad valt wel wat meer te vertellen. De ontvangsten zijn: 1. de inkomsten uit prestaties (de ‘eigen’ inkomsten), 2. de inkomsten uit overdrachten (komende van andere instanties), 3. de financiële inkomsten (‘schuldontvangsten’).

 

De inkomsten uit prestaties zijn voor Kortrijk traditioneel heel laag. Dat is niet omdat de stad niet presteert, maar omdat wij erg lage tarieven hanteren voor bijvoorbeeld entrees van zwembaden, schouwburg, bibliotheek, enzovoort. Als sp.a-fractie staan wij achter die sociaal verantwoorde optie.

 

Bij de ‘overdrachten’ is de jaarlijkse dotatie uit het Gemeentefonds een belangrijke post: 22.442.125 euro. Sinds enkele jaren deelt Kortrijk ook als een van de 13 centrumgemeenten uit het Stedenfonds: een dikke 2 miljoen euro.

 

Maar het belangrijkste deel van de ‘overdrachten’ zijn natuurlijk de belastingsinkomsten: 53 miljoen euro. We zien dat de inkomsten van de personenbelasting dalen en die van de onroerende voorheffing stijgen. Voor de sp.a-fractie is dat een rechtvaardige herverdeling. Het is algemeen geweten dat het vastgoedbezit beter de financiële draagkracht van de gezinnen weergeeft dan de personenbelasting. Bij de personenbelasting nemen in de praktijk de aftrekmogelijkheden toe naarmate men een groter bruto-inkomen heeft. Een nadeel van de onroerende voorheffing is dat zij is gebaseerd op kadastrale inkomens die in onze stad op bepaalde plaatsen nog weinig voeling hebben met de reële waarde van het pand. Dat probleem zou opgelost kunnen worden als de stad de onroerende voorheffing zou kunnen differentiëren. Maar het blijft daarvoor wachten op initiatief van hogerhand.

 

Een andere post die bij de ontvangsten onze aandacht trekt, is de riooltaks. Daarover zijn wij in de meerderheid (CD&V en sp.a) een discussie aan het voeren. Zie het aparte stuk daarover.

 

Investeringen

 

Als ik het heb over de eindsprint van de coalitie dan betreft dat de investeringen. Het investeringsprogramma is zonder meer indrukwekkend. Met een kleine 2 miljard frank buitengewone uitgaven bereiken wij een recordhoogte: bijna 650 euro per inwoner.

 

De lange lijst van projecten bewijst dat de bewindsploeg niet heeft stilgezeten in de voorbije vijf jaar. Wat ons als sp.a-fractie ten zeerste verheugd is dat de huidige bewindsploeg de inspanningen voor stadsvernieuwing heeft verruimd. Voorheen waren die inspanningen beperkt tot de kleinste kern van de binnenstad, de Grote Markt en omgeving en de winkelstraten. Het was een begin. Thans worden de miljoenen ook ingezet in Overleie, de buurt van de Sint-Demijsestraat, de aandachtswijk Venning-Veemarkt en de stationsomgeving. Wij hopen dat de vernieuwingsgolf in de komende jaren zal blijven uitdeinen tot alle oudere wijken in de verstedelijkte agglomeratie aan bod zijn gekomen.

 

Waar wij ook heel tevreden mee zijn, is dat de normale openbare werken aan wegen, trottoirs en fietspaden het hoge tempo blijven aanhouden dat een tijd geleden is ingezet.

 

Wonen

 

Een beetje onderbelicht vind ik momenteel het thema Wonen. Het valt mij bijvoorbeeld op dat dit belangrijke onderwerp niet aan bod komt in het Jaarverslag 2004 van de stad. Dat wordt enigszins goedgemaakt in het Jaaractieplan 2006 (de uitleg over de plannen achter de begroting). Wat ‘bouwen en wonen’ betreft, kan niemand het stadsbestuur een steen werpen. Enkele jaren geleden was er bijna geen bouwgrond meer te vinden in onze stad, een van de redenen waarom wij relatief weinig jonge gezinnen hebben. Aan die schaarste is zo goed als een einde gekomen met het ontwikkelen van uitgestrekte zones binnen de grote ring in Heule. Volgend jaar komt er op Goed te Bouvekerke een voorbeeldproject van het Stadsontwikkelingsbedrijf.

 

Maar meer aandacht is nodig voor ‘huren en wonen’. De inspanningen van de stad om de private huurmarkt te saneren zijn voorbeeldig. Er wordt streng opgetreden tegen huisjesmelkers. Maar door het sluiten van onwaardige woningen is het woonprobleem van de betrokken huurders nog niet opgelost. De schaarste aan betaalbare en bewoonbare huurwoningen verergert. De private huurprijzen hebben een niveau bereikt dat niet meer redelijk is. En de lange wachtlijsten bij de socialehuisvestinsgmaatschappijen bewijzen dat er nog altijd een structureel tekort aan socialehuurwoningen is. Ik zou willen vragen om daar in de komende jaren een aandachtspunt van te maken. Een beleidsoverleg tussen de verschillende spelers op de huurmarkt zou al een eerste stap kunnen zijn.

 

Anderzijds is de nood aan zowel meer bouwkavels als huurwoningen ook een gunstig teken. Het toont aan dat er nog altijd mensen zijn die graag in onze stad komen wonen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat positieve gevoel met voorliggende begroting en jaaractieplan nog gaan versterken.

 De commentaren zijn gesloten.