05-12-05

Scheepgaan voor een levend landschap

Zaterdag ben ik scheep gegaan met de sp.a van West-Vlaanderen. Op een boottocht op de Leie vanuit Menen presenteerde de sp.a haar actieplan Levend Landschap Leiestreek. Ook nationaal partijvoorzitter Johan Vande Lanotte besteedde er een kwart van zijn weekend aan.

 

 

De boot zat vol (foto). Terwijl de Leieoevers traag voorbijschoven en de meerkoeten, blauwe reigers en zelfs aalscholvers ons nakeken, bespraken meer dan 120 sp.a-ers hoe wij de natuur in de Leiestreek nieuwe kansen kunnen bieden. De ganse socialistische beweging, vakbond en mutualiteit incluis, schaart zich achter het actieplan Levend Landschap en sluit een bondgenootschap met de natuurbeweging.

 

De ganse socialistische beweging

 

Provinciaal ABVV-secretaris Eddy Van Lancker pleitte voor een zorgzaam en zuinig gebruik van de beschikbare industriegronden. Het kan niet meer de bedoeling zijn alle hectaren zo vlug mogelijk vol te proppen. Kwaliteitsvolle werkverschaffing en propere, innoverende productie moeten voorrang krijgen. Chris Van den Bossche, baas van Bond Moyson West-Vlaanderen, de socialistische mutualiteit, wees op het belang van natuur en leefmilieu voor de gezondheid. Een landschap met voldoende bos en groen en open ruimte zet de mensen aan tot meer gezonde beweging en is een probate remedie tegen stress.

 

Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte stelde vast dat de open ruimte in onze streek ernstig is aangetast door de verstedelijking. Er is bij ons nog minder natuur dan elders in het volgebouwde Vlaanderen. Toch blijft de druk groot om ook de laatste stukjes open ruimte aan te snijden. De sp.a is daar tegen. De leefbaarheid van een streek staat of valt met voldoende groene ruimte. Ook wie zich geen buitenverblijf in het groen kan veroorloven, moet tot rust kunnen komen in een aangenaam landschap. Bovendien blijkt het dat de onrustbarende uittocht van jongeren uit de streek deels te wijten is aan hun gemis aan ruimte, groen en rust.

 

Natuurbeweging

 

Dr. Herman Nachtergaele, ondervoorzitter van Natuurpunt vzw, zei dat er heel dringend meer aandacht moet komen voor de natuur. In de voorbije jaren is niet minder dan een derde van planten- en dierensoorten uitgestorven in Vlaanderen. Hij gaf een opsomming van noodzakelijke acties in de Leiestreek en de streek tussen Leie en Schelde (zie ook mijn stukje over de Katteberg van 20 november jl., marc). Bossen en watergebieden liggen de natuurbeweging nauw aan het hart. Beide soorten open ruimte zijn in onze streek niet in goede doen. De natte valleigebieden van de Leie en de toevoerbeken moeten daarom radicaal beschermd worden. Gezien de uiteenlopende plannen om in de Leievallei alsnog enkele industrieterreinen en verkavelingen te realiseren, is dat een vraag met een grote politieke geladenheid.

 

Woonuitbreidingsgebieden die palen aan het valleigebied mogen niet verder aangesneden worden. De heer Nachtergaele vindt trouwens dat de waardevolste valleigebieden zonder meer moeten aangekocht worden om ze te behoeden voor verdere aantasting.

 

De schaarse bossen in Zuid-West-Vlaanderen moeten worden uitgebreid en moeten met elkaar verbonden worden door een net van wandel- en fietspaden. Herman Nachtergaele vindt overigens dat ook de kasteelparken, waarvan er in de streek wel een aantal zijn, moeten worden opgenomen in dat wandel- en fietsnetwerk en voor het publiek moeten opengesteld worden. Baron de Bethune zal het graag horen.

 

Concrete acties

 

Philippe De Coene, sp.a-kamerlid en milieuschepen van Kortrijk bracht verslag uit van aan het groenfront. De strijd is nog niet gestreden in onze streek. Bij de gewestplanherziening van 1998 werd tussen Menen en Kortrijk een Preshoekbos van 260 hectare vastgelegd. Dat was in de lijn van het beleid van toenmalig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (sp.a). De minister wou een ruimtelijke balans. Voor elke hectare nieuw industrieterrein of verkaveling eiste hij een hectare nieuw bos of natuur. Die 260 ha bos waren een toegeving van de natuurbeweging aan de harde sectoren; het moesten er in feite veel meer zijn. Na zeven jaar blijkt dat sommigen de aanleg van dat stadsrandbos willen beperken. Er is nog maar voor 85 ha aangekocht en bebost. Er liggen aankoopdossiers voor nog eens 71 hectare op het kabinet van Vlaams milieuminister Kris Peeters (CD&V), maar ze worden niet vrijgemaakt. De sp.a eist een versnelling van de bebossing van de Preshoek.

 

Het actieplan Levend Landschap Leiestreek omvat 12 concrete acties, van het Balokkeneiland in Wervik tot het Vijverbos in Dentergem. Voor Kortrijk vraagt de sp.a een Groen Lint Noord, naar het fraaie voorbeeld van het Groen Lint Zuid, thans stadsgroen Marionetten genoemd, dat een ‘groene vinger’ is die aansluit op het geplande Preshoekbos. In het noorden van de stad wil de sp.a van alle mogelijkheden om en rond de Heulebeek gebruikmaken. Voorts wil de partij de hoge spoorwegbermen, die tot in het hartje van de stad reiken, ecologisch laten beplanten en beheren. Op die manier wordt de natuur als het ware tot op de stoep van veel Kortrijkzanen gebracht.

 

Het belangrijkste project in het actieplan betreft het Leie-Schelde-interfluvium. Hoewel omsingeld door stedelijke gebieden, biedt dat Diestiaanse heuvelgebied nog prachtig platteland met grote onbenutte kansen voor natuur en zachte recreatie. Onder coördinatie van de Provincie moet er een geïntegreerd geheel van acties ontwikkeld worden. Dat kan gaan van de bescherming van bronnen, landschapsbedrijfsplannen, recreatieve voorzieningen (hoevetoerisme bijvoorbeeld) en nog veel meer. Het is de bedoeling daar ook Europese middelen voor te mobiliseren.


Het actieplan Levend Landschap is een initiatief van de groen-rode activisten: Peter Bossu, Marc Claeys, Jan Dhaene en Danny Venus.
 
Zie ook: http://jandhaene.blogspot.com