05-11-05

Keert Triene Wup eindelijk terug naar huis?

 

Hoe kan een project dat vijf jaar geleden een vliegende start nam, nu nog nergens staan? Of als ik het positief formuleer: na vijf jaar een doorbraak in het dossier Buurthuis Sint-Katrien.


De gemeenteraad van 8 december 2000, de laatste gemeenteraad onder leiding van burgemeester de Bethune, keurde de oprichting goed van de vzw Buurthuis Sint-Katrien. Het betrof een intergemeentelijke vzw waarin ook Kuurne en Lendelede participeerden. De vzw kreeg als opdracht een ontmoetingszaal te bouwen voor de verenigingen van 'Sente', het dorp en de parochie Sint-Katrien (officieel Katharina) op de grens van de drie betrokken gemeenten.

“Een verdere stap is thans de goedkeuring van de erfpachtakte” zegt de toelichtende nota voor de gemeenteraad van 14 november 2005. Jamaar, vergeet men niet dat er tussen de eerste en de tweede stap in dit dossier vijf jaar ligt? Daar wou ik toch het fijne van weten. Ik stak hier en daar mijn licht op en ik kwam het volgende te weten.

Het dossier startte in algemeen enthousiasme. De drie gemeenteraden keurden de toetreding tot de vzw buurthuis Sint-Katrien unaniem goed. Het bloeiende verenigingsleven van Sente vroeg immers al lang om een ontmoetingsruimte die meer mogelijkheden bood dan de aftandse 'pasterszale' (parochiezaal). De grootste vraag ging uit van de toneelvereniging Triene Wup, die veel publiek trekt met haar jaarlijks stuk. Intussen is Triene Wup uitgeweken naar het OC De Vonke in de nabijgelegen Kortrijkse deelgemeente Heule. Daar komt nog meer volk naar de opvoeringen dan vroeger in de pasterszale. Dat duidt erop dat een buurthuis in Sente groot genoeg moet zijn, ook al telt de prochie maar 1400 zielen.

De vzw deed zijn werk en pakte uit met een indrukwekkend project van zowat 625.000 euro (maar sommigen gewagen van 875.000 euro), te dragen door de drie gemeenten. En toen begon iedereen te rekenen! En als men begint te rekenen, komt er nogal dikwijls ruzie, zo ook hier. Merkwaardig is dat de ruzie vooral in CD&V-kringen woedde.


Telling van de zielen

Kortrijk stak het vuur aan de lont door de aanvankelijke afspraken over de kostenverdeling aan te vechten. Eerst ging men er immers van uit dat de kostenverdeling dezelfde zou zijn als de aloude kostenverdeling tussen de drie gemeenten voor de parochie Sint-Katharina. Zoals men weet, staan de gemeenten, sinds een beroemd decreet van Napoleon, in voor de financiering van de kerkfabrieken. Die 'gewijde' verdeling bedraagt 56,84 % voor stad Kortrijk, 23,21 % voor de gemeente Kuurne en 19,95 % voor de gemeente Lendelede. Maar Kortrijk (toen nog een eenkleurig CD&V-stadsbestuur) sprak zijn contacten aan in het bisdom en kwam officieus te weten dat de parochianen van Sente maar voor 48,10 % op Heuls (dus Kortrijks) grondgebied woonden, voor 27,45 % op het grondgebied van Kuurne en voor 24,15 % op het grondgebied van Lendelede. Kortrijk wou dan ook een kostenverdeling die daarop gebaseerd was. Het bisdom verzette zich ondertussen officieel tegen de Kortrijkse telling van de zielen op de parochie.

Nadat Kortrijk was bijgedraaid, was het de beurt aan CD&V-burgemeester Messely van Lendelede om uit te pakken met een andere manier van tellen. Hij vond de verhouding van 57 % voor Kortrijk en 20 % voor Lendelede niet in evenredigheid met de bevolkingsaantallen van beide gemeenten. Kortrijk telt zowat 75.000 inwoners, Lendelede amper 5.500. Hij voegde de daad bij het woord en liet de gemeenteraad van Lendelede in april 2003 beslissen dat Lendelede zich terugtrok uit vzw Buurthuis Sint-Katrien. Zelfs oppositieleider Luck Demets (Jong-Lendelede), die eerst gewaarschuwd had voor een te prestigieus project, verschoot van de bruuske koerswijziging van de CD&V van zijn gemeente. Demets smeekte het gemeentebestuur dan ook om de Sentenaren toch niet in de steek te laten en te blijven ijveren voor een buurthuis. Burgemeester Messely antwoordde fijntjes dat de uitstap uit de vzw niet betekende dat Lendelede niet zijn deel zou betalen in de bouw van het project; maar het zou bij losse toelagen blijven, die elk jaar opnieuw zonder enige verplichting zouden gegeven worden.


Erfpacht

De vzw zocht naar een uitweg en vond die door er een private partner bij te betrekken: de vrije basisschool Sint-Katrien. Het buurthuis zou gebouwd worden op de speelweide van de school, 1500 m2 die de school in erfpacht heeft van de kerkfabriek. Overdag zou de school de nieuwe zaal gebruiken en 's avonds de verenigingen. De school zou subsidies zoeken bij de Vlaamse Gemeenschap (DIGO) om de zaal zelf aan te kopen zodra het geld binnen was. Op die manier kunnen de gemeenten misschien hun investeringen nog terugkrijgen.

Niet akkoord, klonk van de zomer in de gemeenteraad van Kuurne, bij deCD&V-oppositie. Francis Benoit noemde het dossier een voorbeeld van 'kerktorenpolitiek' en verzette zich tegen 'een buurthuis voor 200 man' (sic). De christendemocraat betwijfelde het dat de school ooit aan de nodige subsidies zou geraken. De VLD-sp.a-meerderheid is hem toch niet gevolgd.

Bracht de tijd raad? Het ziet ernaar uit dat de plooien uiteindelijk toch zijn glad gestreken. De drie gemeenteraden wordt een overeenkomst voorgelegd waarbij de kerkfabriek zijn grond, de speelweide, in erfpacht geeft aan de gemeente Kuurne, die optreedt als bouwheer. De grond is immers gelegen op Kuurne. De school heeft intussen een eenzijdige verbintenis opgenomen waarin zij zich schikt naar de voorwaarden om de zaal te gebruiken overdag en belooft de zaal aan te kopen zodra de subsidies binnen zijn. Als de gemeenteraden zonder dralen de voorliggende overeenkomst goedkeuren, kan een architect worden aangesteld. Vermoedelijk kan Triene Wup tegen eind 2006 weer optreden in de eigen parochie. Als er tenminste niemand opnieuw zijn rekenmachientje bovenhaalt voor een nieuwe telling van de zielen...

NASCHRIFT

Van de voorzitter van toneelvereniging Triene Wup kreeg ik volgende reactie. Ik geef hem zondermeer gelijk. Na oppervlakkige consultatie van wat persknipsels heb ik Triene Wup erbij gehaald om het verhaal van het buurthuis van Sente wat leesbaarder te maken. Het was niet kwaad bedoeld en ik heb de vereniging ook geenszins in een kwaad daglicht gesteld. Beschouw mijn wandaad als reclame voor de vereniging.

Intussen weet ik ook al dat de toneelvereniging telkenjare een week lang volle zalen trekt in OC De Vonke. Het geplande buurthuis kan nooit die capaciteit krijgen. Dus: wat Triene Wup betreft, klopt mijn verhaal niet. De rest klopt wel degelijk. En ik blijf hopen dat er nu een einde komt aan het gehakketak over de financiering van de zaal.

De heer  Filip Vanwildemeersch schrijft mij het volgende (integrale brief):

Sente, 2005- 11-13

Aan Marc Lemaitre

beste,

met dit schrijven wil Triene Wup zich volledig distantiëren van het artikel dat u publiceerde in ‘Kortrijklinksbekeken’.Bij mijn weten werd niemand van onze groep daarrond gecontacteerd en is de informatie die u over onze groep verspreidt, onjuist.

Wij onderschrijven als Sentse vereniging de nood aan een buurthuis voor Sente en steunen het project en de initiatiefnemers ten volle.

Dat de grootste vraag naar een’ ontmoetingscentrum’ van Triene Wup kwam is niet waar. Wij zijn niet méér vragende partij dan alle andere verenigingen. Wij hebben trouwens nooit in de parochiezaal avondvullend toneel gespeeld, maar wel in de zaal van de school en zijn daar om veiligheidsredenen weggegaan en in de Vonke gaan spelen.

Ik weet niet waar u uw informatie haalt, maar dat Triene Wup in 2006 weer in Sente zou spelen is in onze groep nog niet eens besproken.

Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat u de naam van Triene Wup gebruikt voor onwaarheden en vragen dan ook een rechtzetting .

Met vriendelijke groet,

Filip Vanwildemeersch

Voorzitter Triene Wup SenteDe commentaren zijn gesloten.